دوازده خصلت

دوازده خصلت

امام صادق (علیه‌ السلام) فرمودند در سفره ۱۲ خصلت هست که لازم است هر مسلمانی آن را بشناسد.

چهار تای آن لازم و ضروری است و آن:

۱- معرفت به صاحب نعمت که خداوند است

۲- خشنود بودن به آنچه خدا به تو اطعام کرده

۳- بسم‌ الله الرحمن الرحیم گفتن

۴- شکر نمودن می ‌باشد.

چهار تای آن مستحب و سنت است و آن :

۱- شستن دست قبل و بعد از طعام

۲- به طرف چپ بدن تکیه کردن (متورک مثل وقت نماز)

۳- با سه انگشت غذا خوردن

۴- انگشتان را لیسیدن می باشد.

چهار تای آن از ادب است که آن :

۱- جلوی خود خوردن

۲- لقمه را کوچک برداشتن

۳- زیاد جویدن

۴- به دیگران کم نگاه کردن می باشد.

منبع: مکارم الاخلاق، جلد ۱، صفحه ۲۶۶

دیدگاهتان را بنویسید